erik thedeen

Erik Thedéen utsedd som ny riksbankschef i Sverige

I dag börjar Erik Thedéen sin tjänst som ny riksbankschef i Sverige. Han har utsetts av riksbanksfullmäktige för en mandatperiod på sex år och efterträder Stefan Ingves, som har avgått vid årsskiftet. Thedéen har en lång karriär inom finansbranschen och har tidigare haft olika befattningar såsom generaldirektör för Finansinspektionen och vd för Stockholmsbörsen. Riksbanken har också fått ett nytt ansvar för civil beredskap för betalningar från och med den 1 januari.

Erik Thedéen tillträder som ny riksbankschef i Sverige

Efter att ha blivit utsedd av riksbanksfullmäktige för en mandatperiod på sex år, tillträder Erik Thedéen som ny riksbankschef i Sverige. Han efterträder Stefan Ingves, som har avgått vid årsskiftet.

Ansvarsområdemarknader
PenningpolitikNationellt
Finansiell stabilitetNationellt
Ansvar för civil beredskap för betalningarNationellt
Utvecklingen på betalningsmarknadenNationellt
Internationella uppdragEuropeiskt, globalt

Stefan Ingves avgår efter mångårig tjänst som riksbankschef

Stefan Ingves har avgått som riksbankschef vid årsskiftet efter att ha tjänstgjort i den befattningen under en lång period. Han efterträds nu av Erik Thedéen.

Thedéen har lång erfarenhet inom finansbranschen

Erik Thedéen har en lång karriär inom finansbranschen, där han har haft olika befattningar såsom generaldirektör för Finansinspektionen, statssekreterare på finansdepartementet, vd för Stockholmsbörsen och vd för KPA Pension. Han har också haft internationella uppdrag som vice ordförande i den europeiska värdepapperstillsynsmyndigheten ESMA, ordförande i den globala tillsynsorganisationen Ioscos hållbarhetsgrupp samt ordförande i det nordiskt-baltiska makrotillsynsforumet.

Erik Thedéen föddes 1964 och gick studenten 1982 vid S:t Jacobi gymnasium i Vällingby. Han gjorde sin värnplikt och utbildade sig vid Sjökrigsskolan, där han avlade officersexamen 1984 och utnämndes till löjtnant. Han är reservofficer i Svenska flottan. Efter att ha avslutat sin militärtjänstgöring studerade Thedéen till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm mellan 1985 och 1989.

Efter examen arbetade Thedéen först som handlare och analytiker vid Sveriges Riksbank mellan 1990 och 1992, innan han gick vidare till den privata sektorn. Han var sedan verksam vid Riksgäldskontoret mellan 1997 och 2005, där han hade olika befattningar såsom upplåningschef, skuldförvaltningschef och vice riksgäldsdirektör.

Erik Thedéen började sin karriär i statlig förvaltning igen 2010 då han utnämndes till statssekreterare hos finansmarknadsminister Peter Norman i den svenska regeringen. Som statssekreterare var han ansvarig för förvaltningen av statens bolag och AP-fonderna, samt kommunal lagstiftning och ekonomi.

I oktober 2015 utnämndes Erik Thedéen av regeringen Löfven till generaldirektör för Finansinspektionen. Under sin tid som generaldirektör föreslog han införandet av ett skuldkvotstak på 600 procent av ett hushålls disponibla årsinkomst. Thedéen lämnade sin tjänst som generaldirektör den 20 november 2022.

Erik Thedéen har även haft olika befattningar i näringslivet, såsom vd för Stockholmsbörsen och vd för KPA Pension. Han har också varit styrelseledamot i olika bolag såsom Handelsbanken, Skandia och Catella.

Erik Thedéen är invald som ordinarie ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet sedan 2015. Han är gift och har två barn.

Riksbanken får nytt ansvar för civil beredskap för betalningar

Från den 1 januari har Riksbanken fått ett nytt ansvar avseende civil beredskap för betalningar. Detta innebär att allmänheten ska kunna göra betalningar i såväl fredstida krissituationer som under höjd beredskap.

Det är viktigt att Riksbanken har ansvar för civil beredskap för betalningar eftersom det är en grundläggande förutsättning för att samhället ska fungera väl. Betalningssystemen är en viktig del av den finansiella infrastrukturen och är en förutsättning för att företag och individer ska kunna utföra affärstransaktioner, oavsett om det är i normala eller krissituationer. Därför är det viktigt att Riksbanken har ansvar för att se till att betalningssystemen fungerar väl, så att samhället kan fortsätta att fungera som normalt.

Sammanfattningsvis om Erik Thedeen

Erik Thedéens bakgrund och erfarenhet inom finansbranschen gör honom väl lämpad för att ta på sig rollen som riksbankschef i Sverige. Han har haft en lång karriär som har innefattat många olika befattningar och internationella uppdrag, vilket ger honom den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna leda Riksbanken på ett framgångsrikt sätt. Det är därför viktigt att läsa mer om hans bakgrund och få en inblick i hans kompetens och erfarenhet, för att få en bättre förståelse för hur han kommer att leda Riksbanken i sin nya roll.