Trading SverigeLär dig online tradingLär dig Tekniska indikatorer – Kurs 5
Kurs 5 - Lär dig Tekniska indikatorer för trading

Tekniska indikatorer är tekniska verktyg som hjälper till att analysera rörelsen i aktiekurserna om den pågående trenden kommer att fortsätta eller vända. Det hjälper handlarna att fatta in- och utträdesbeslut för en viss aktie.

Tekniska indikatorer kan vara ledande eller eftersläpande indikatorer. De kan också baseras på andra parametrar som volym, momentum, volatilitet och trendindikatorer.

Metatrader terminalen hjälper till att filtrera aktierna baserat på dessa tekniska indikatorer.

Traders kan enkelt filtrera aktier med hjälp av de tekniska indikatorerna som finns tillgängliga i MT4.

Vad är glidande medelvärde?

Ett glidande medelvärde är helt enkelt medelvärdet av en serie datapunkter. Med andra ord, det är det genomsnittliga värdet av en aktie under ett visst antal dagar. Om du tittade på de dagliga stängningspriserna för en aktie, skulle du beräkna genomsnittet genom att lägga ihop stängningspriserna för varje dag och dividera dem med det totala antalet dagar.

Ett glidande medelvärde beräknas genom att ta medelvärdet av en aktie under ett visst antal perioder. Detta tal kallas för ”rörligt medelvärde”. Det glidande medelvärdet används som en prediktor för framtida prisrörelser eftersom det tar hänsyn till senaste prisförändringar.

Ett glidande medelvärde är en linje som representerar det genomsnittliga värdet av en aktie under en viss tidsperiod. Det är med andra ord en trendlinje som indikerar var marknaden har varit och vart den sannolikt kommer att gå.

Varför behöver vi tekniska indikatorer

Det glidande medelvärdet används för att avgöra om en trend kommer att fortsätta eller vända. Du kan använda den för att se hur långt en aktie har rört sig över eller under sitt genomsnitt. Detta ger dig en bättre uppfattning om vart marknaden är på väg.

Hur beräknar man det glidande medelvärdet?

För att beräkna det glidande medelvärdet, dividera slutkursen med antalet dagar i perioden. Så om den nuvarande dagens stängning var 100 $, så skulle föregående dags stängning vara 100 dividerat med 2 (50). Lägg sedan ihop siffrorna och ta medelvärdet.

För att beräkna det glidande medelvärdet, dividera slutkurserna med antalet dagar i perioden. Så, om stängningskursen var 100,00 $ och det fanns 30 handelsdagar i månaden, skulle det glidande medelvärdet beräknas enligt följande: 100/30 = 3,33.

När ska du använda det glidande medelvärdet?

Det glidande medelvärdet används för att avgöra om en trend har ändrat riktning. Om det glidande medelvärdet passerar över eller under linjen, indikerar det att trenden antingen har börjat eller slutat. Ett stigande glidande medelvärde innebär att priserna ökar; ett fallande glidande medelvärde gör att priserna har minskat.

Det glidande medelvärdet används när det inte finns någon tydlig trend på marknaden. Om priserna rör sig fram och tillbaka utan någon riktning, kommer det glidande medelvärdet att hjälpa dig att avgöra om trenden går upp eller ner.

Formeln för glidande medelvärde är enkel att förstå, men ändå kraftfull nog att hjälpa dig att fatta bättre investeringsbeslut.

Vad är tekniska indikatorer & MACD?

MACD-indikatorn är en oscillator som mäter skillnaden mellan två glidande medelvärden. En positiv avläsning indikerar att den nuvarande trenden är uppåt medan en negativ avläsning indikerar att den aktuella riktningen är nedåt.

Hur fungerar MACD?

MACD-indikatorn använder tre linjer (MACD-linjen, signallinjen och histogrammet) för att mäta skillnaden mellan två glidande medelvärden. MACD-linjen visar om priset trendar upp eller ner genom att jämföra stängningspriserna med de öppna priserna.

Signallinjen visar om priset har nått sin topp eller dalgång. Slutligen visar histogrammet om priset för närvarande stiger eller faller.

När ska du handla baserat på MACD?

MACD-indikatorn används för att förutsäga framtida trender på marknaden. Det kan hjälpa traders att identifiera när de ska köpa och sälja aktier baserat på MACD-linjens riktning. Traders använder MACD-indikatorn för att avgöra om de ska gå in i korta eller långa positioner.

Om MACD-linjen är över noll, bör handlaren överväga att gå in i en kort position. Omvänt, om MACD-linjen är under noll, skulle handlaren överväga att gå in i en lång position.
MACD-indikatorn används för att bestämma när man ska köpa eller sälja baserat på marknadens riktning. Denna tekniska indikator beräknas med hjälp av följande formel:

  • MACD = Moving Average Convergence/Divergence
  • MA = glidande medelvärde
  • MACD-indikatorn kan hjälpa handlare att avgöra när de ska köpa eller sälja baserat på marknadens riktning. Handlare bör använda MACD-indikatorn som ett extra verktyg för att bekräfta sina handelsbeslut.

MACD-indikatorn hjälper handlare att fatta bättre beslut genom att ge dem en lättförståelig visuell representation av den aktuella trenden.

Vad är RSI-indikatorn?

RSI-indikatorn utvecklades av J. Welles Wilder Jr., som arbetade som teknisk analytiker på New York Stock Exchange (NYSE) under 1950-talet. Han märkte att NYSE hade en tendens att röra sig upp eller ner i vågor, och han ville ta reda på varför. Wilder fann att NYSE rörde sig upp eller ner i vågor på grund av enskilda investerares beteende.

RSI-indikatorn används av många aktiehandlare för att avgöra om den aktuella prisrörelsen är överköpt eller översåld. Denna indikator är baserad på skillnaden mellan slutkurserna för en tillgång och dess genomsnittliga handelsintervall över en viss tidsperiod.

När ska du handla baserat på RSI?

RSI-indikatorn mäter hastigheten och riktningen för prisrörelser. En läsning över 50 indikerar en uppåtgående trend medan en läsning under 50 indikerar en nedåtgående trend. Handlare använder RSI-indikatorn för att avgöra om de ska köpa eller sälja baserat på den aktuella trenden.

Om RSI är över 50 så rör sig marknaden uppåt. I det här fallet bör handlare överväga att köpa aktier. Omvänt, om RSI är under 50, så har marknaden gått ner. I det här fallet bör säljarna ta vara på möjligheten till vinst.

Varför fungerar RSI?

RSI-indikatorn fungerar genom att jämföra två glidande medelvärden. Det ena är ett kortsiktigt medelvärde (14 dagar) och det andra är ett längre medelvärde (26 dagar). Dessa medelvärden hjälper till att mäta styrkan i de senaste prisrörelserna.

14-dagarsgenomsnittet används för att beräkna den ”snabba” linjen och 26-dagarsgenomsnittet används för att beräkna den ”långsamma” linjen.

RSI fungerar eftersom det tar hänsyn till både momentum och volatilitet. Momentum hänvisar till hur snabbt priserna rör sig. Volatilitet avser hur mycket priserna fluktuerar. Tillsammans hjälper dessa två indikatorer handlare att fatta bättre beslut genom att ge dem mer information än bara en indikator.

Hur beräknar jag RSI?

För att beräkna RSI, ta skillnaden mellan de snabba och långsamma linjerna och dividera med summan av dessa två siffror. Detta ger oss en indikation på hur mycket aktien har rört sig upp eller ner jämfört med dess historiska intervall. En läsning över 70 indikerar att aktien är överköpt medan en läsning under 30 betyder att aktien är översåld.

Hur kan jag använda RSI för att identifiera trender?

Om du använder RSI som en trendindikator bör du se en korrelation med prisrörelser. Det vill säga när RSI är högt tenderar aktien att röra sig högre. Omvänt, när RSI faller lågt, tenderar aktien att falla.

Om du använder RSI som en trendindikator bör du förvänta dig att priset flyttar tillbaka mot mittlinjen (50) när den nuvarande trenden tar slut. Du kan använda RSI för att avgöra om en aktie sannolikt kommer att fortsätta röra sig högre eller lägre.

Hur fungerar Standardavvikelseindikatorn

Standardavvikelse är en statistisk term som mäter hur mycket variation det finns i en uppsättning datapunkter. Det används ofta för att beskriva spridningen av en fördelning, vilket är ett diagram som visar frekvensen av värden för en variabel.

I statistik är det också känt som varians. Standardavvikelsen beräknas genom att dividera kvadratroten ur summan av kvadrater med det totala antalet observationer.

En vanligare användning av standardavvikelse är att avgöra om ett prov är normalfördelat. Om data följer en normalfördelning kan vi beräkna medelvärdet och standardavvikelsen.
Om du behöver hjälp med att beräkna standardavvikelsen, kolla in vår kostnadsfria kalkylator online på denna länken.

Med andra ord mäter den hur utspridda datapunkterna är. Ju högre standardavvikelse, desto mer spridda är datapunkterna.
Formeln för att beräkna standardavvikelsen är följande:

Standardavvikelse = √(∑ (x2 – x1) / n).
Var:
n = antal observationer
x1 = första observationen
x2 = andra observationen

I statistik är det också känt som varians.

Standardavvikelsen beräknas genom att dividera kvadratroten ur summan av kvadrerade avvikelser från medelvärdet. En hög standardavvikelse indikerar att värdena varierar kraftigt. Det betyder att vissa värderingar skiljer sig mycket från andra. Å andra sidan innebär en låg standardavvikelse att värdena är likartade.

Denna indikator hjälper oss att förstå hur stor variation det finns mellan olika grupper av data. Det används ofta för att jämföra två uppsättningar data, till exempel höjden på barn i skolan.

Om vi ​​tar medellängden för alla barn i en klass, då skulle vi förvänta oss att medellängden för alla barn i en annan klass kommer att vara lika. Men om vissa barn är längre än andra, kommer den genomsnittliga höjden för båda klasserna att vara högre än förväntat.

Denna metafor går alltså även att anpassa på trading och marknadsmönster så som ljusstakar för planering av trender och trades.

Keltner kanaler & modellering

Keltner-kanaler är en typ av handelssystem som använder prisrörelser på marknaden för att förutsäga framtida priser. Tanken bakom denna strategi är att det kommer att finnas tillfällen då marknaden rör sig på ett sätt som antyder en kommande trendförändring. Detta innebär att handlare kan använda dessa trender för att dra nytta av marknaden.

Men exakt vad betyder det? En keltner-kanal är en modell som förutsäger framtida prisrörelser baserat på tidigare prisrörelser. Handlare som följer denna strategi tror att marknaden har en tendens att röra sig på vissa sätt. De försöker sedan identifiera dessa mönster och tjäna pengar på dem. När trenden rör sig inom kanalen kan man handla marknaden upp och ner.

Keltner Channel är en handelsmodell baserad på Dr. John Keltners arbete. I sin bok ”The Psychology of Investing” (Wiley) förklarar Dr. John Keltners hur han utvecklade keltners kanalhandelsmodell. Han säger att när folk köper aktier tenderar de att göra det i grupper. Det innebär att det kommer att finnas en grupp investerare som köper samtidigt som andra investerare. Om en investerare köper en aktie, kommer andra sannolikt att följa efter.

Det är en kanal med två sidor – en tjursida och en björnsida. Keltners kanalhandelsstrategi fungerar eftersom den drar fördel av dessa naturliga tendenser. På den hausseartade sidan kommer handlaren att köpa aktier i ett företag som har presterat bra nyligen.

De kommer också att köpa aktier i företag som har presterat dåligt den senaste tiden. På den baisseartade sidan kommer handlaren att sälja aktier i ett företag som har presterat bra nyligen. De kommer också att sälja aktier i företag som har underpresterat nyligen.

keltner kanal
Keltner kanalen visar en björn och tjursida inuti kanalen.

Handlare köper när priserna ligger över toppen av kanalen och säljer när de är under botten. Denna modell bygger på tanken att aktier rör sig upp och ner längs kanaler.

Aktier tenderar att stiga när de är nära toppen av kanalen och falla när de är nära botten. Så om en aktie för närvarande är högst upp i sin kanal, skulle det vara vettigt att köpa fler aktier.

Om aktien är i botten av sin kanal, skulle det vara vettigt att sälja aktier. Denna strategi har visat sig fungera gång på gång. Faktum är att denna handelsstrategi först utvecklades av Dr Howard R. Keltner redan på 1970-talet. Han märkte att aktier tenderade att handlas inom vissa intervall. Han märkte också att dessa intervall ofta var symmetriska. Det vill säga aktier handlades över sitt genomsnittliga pris och under sitt genomsnittliga pris.

Sveriges äldsta handelsrobot

3600+ Svenskar har inte fel. Är du också intresserad av att handla aktier på autopilot?

  • Du får ett förmånskonto med billigare courtage
  • Du har full kontroll över ditt eget kapital & din egen riskhantering.
  • Copy tradingen är helt kostnadsfri för dig som förmånskund.
  • Det tar 3 minuter att registrera ett konto skicka in dina uppgifter o komma igång med TA algo

Handla Guld På Börsen: Hu...

Vi lär dig hur man kan handla guld på börsen framgångsrikt och vad som rör guldpriset. Du får också veta vilka som väljer att handla med guld!

Aktieraketer 2022 | Bästa...

aktieraketer 2022 för dig som är seriös med att maxxa din avkastning på trading.

Vad är Daytrading|Indikat...

Vi går igenom day trading för nybörjare och hur denna typ av handel fungerar. Du får även reda på fördelar och nackdelar.

Investera I Olja: Handla ...

Vi går igenom hur det går till att handla olja på börsen och vad för typ av olja man kan handla. Du får också veta va dsom påverkar priset!